گاهی فقط به یک شیرجه عمیق نیاز داریم.

آن‌هایی که شیرجه‌های عمیق را در استخر (یا رود …) تجربه کرده‌اند،‌ می‌دانند که در آن لحظه انگار در جهان خارج هیچ خبری نیست، انگار نه انگار پروژه‌ای هست، کاری هست، فشاری هست. شیرجه عمیق یکی از اصلی‌ترین تفریحات من در طول زندگی بوده، چرا که می‌توانی از آن به عنوان یک دکمه ریست استفاده کنی. بیشتر ...